Previous
Next

Đại hội cổ đông

Thông báo họp Đại hội cổ động năm 2014

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty. Chi tiết như sau:
1. Thời gian: 07h30 phút, Chủ nhật, ngày 27 tháng 4 năm 2014.
Trường hợp Đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 27/4/2014 mà số cổ đông tham dự họp đại diện không đủ ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần 2 vào hồi 07h30 phút, Chủ nhật ngày 04/ 5 / 2014.
2. Địa điểm: Tầng 5 - Phòng họp Edison, 18 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội: Đề nghị Quý cổ đông xem Nội dung chương trình kèm theo.
4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của VNPD có tên trong danh sách chốt đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2014 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội/ ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi về Công ty theo đường bưu điện hoặc gửi fax trước ngày 24 tháng 4 năm 2014.
6. Cổ đông đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
Bản gốc Giấy mời họp, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).
7. Các tài liệu Đại hội: Xin xem trên trên website www.vnpd.com.vn hoặc www.ssi.com.vn
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
Tầng 3 - CT1 - 583 đường Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội.
ĐT: 04.22131579 – 22131580 - Fax 04.35527987.
Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được giấy mời.
Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Văn Ngọc

Tài liệu phục vụ Đại hội:
- Giấy ủy quyền cá nhân
- Báo cáo đánh giá thực trạng SXKD 2013 và Kế hoạch 2014
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát
Báo cáo tài chính năm 2013
Tờ trình phân phối lợi nhuận
Tờ trình thù lao HĐQT, BKS
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán
Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT
Xuất bản: 03/04/2014 11:23
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố