Previous
Next

Công bố thông tin

Thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2012

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam họp ngày 21/7/2014 đã thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2012 chi tiết như sau:

Biên bản họp Hội đồng quản trị
Nghị quyết họp Hội đồng quản trị
Mẫu Công Bố Thông Tin

Xuất bản: 21/07/2014 01:35
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố