Previous
Next

Tình hình sản xuất kinh doanh

Tổng hợp sản lượng điện tháng 4/2017 của toàn Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG ĐIỆN THÁNG 4 NĂM 2017

Ngày tháng

Nậm Má

Bắc Bình

Khe Bố

 

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Ghi chú

1/4/2017

36,554

235,346

572,524

 

2/4/2017

33,487

263,787

489,300

 

3/4/2017

31,802

258,012

767,100

 

4/4/2017

28,922

274,641

597,100

 

5/4/2017

31,219

271,743

494,400

 

6/4/2017

30,924

230,684

665,800

 

7/4/2017

29,664

275,084

685,500

 

8/4/2017

26,568

272,844

492,600

 

9/4/2017

26,287

233,096

494,900

 

10/4/2017

25,157

268,167

490,000

 

11/4/2017

23,998

272,950

490,400

 

12/4/2017

31,219

279,146

492,700

 

13/4/2017

28,397

290,219

488,900

 

14/4/2017

26,647

295,824

729,900

 

15/4/2017

24,732

298,361

661,700

 

16/4/2017

23,796

262,806

971,900

 

17/4/2017

27,461

284,684

909,300

 

18/4/2017

37,289

275,357

860,900

 

19/4/2017

36,814

276,360

903,200

 

20/4/2017

37,325

282,217

849,600

 

21/4/2017

34,142

278,979

889,900

 

22/4/2017

37,786

308,666

873,200

 

23/4/2017

36,900

302,633

863,700

 

24/4/2017

36,590

309,607

893,500

 

25/4/2017

35,496

281,669

1,053,300

 

26/4/2017

32,558

284,179

1,129,500

 

27/4/2017

36,094

280,600

1,227,400

 

28/4/2017

21,974

290,243

891,000

 

29/4/2017

37,418

301,076

993,200

 

30/4/2017

30,290

281,697

1,060,056

 

Cả tháng

937,512

8,320,676

22,982,480

 

 

Xuất bản: 04/05/2017 09:19
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố