Previous
Next

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên năm 2018

Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam xin công bố Báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty

Xin xem Báo cáo tại đây

Xuất bản: 05/04/2019 01:23
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố