Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 20/02/2024

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 286990
   Tháng 2: 3305524
   Quý I: 9744753
   Năm 2024: 9744753 / 82205000

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 20/02/2024

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 23040
   Tháng 2: 601770
   Quý I: 1832825
   Năm 2024: 1832825 / 13000000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 20/02/2024

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 479790
   Tháng 2: 9768896
   Quý I: 32407874
   Năm 2024: 32407874 / 354666000
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố