Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 16/04/2024

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 171321
   Tháng 4: 3031809
   Quý II: 3031809
   Năm 2024: 23671943 / 82205000

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 11/04/2024

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 6669
   Tháng 4: 204865
   Quý II: 204865
   Năm 2024: 2844018 / 13000000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 16/04/2024

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 487082
   Tháng 4: 7865508
   Quý II: 7865508
   Năm 2024: 61360737 / 354666000
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố