Previous
Next

Điều lệ công ty

Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông của Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm  2021 được tổ chức vào ngày 24 tháng 04 năm 2021.
Bản Điều lệ này chi phối toàn bộ tổ chức và hoạt động của Công ty.
Điều lệ Công ty


Xuất bản: 26/05/2013 11:18
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố