Previous
Next

Đại hội cổ đông

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam kính gửi các quý vị đại biểu, các nhà đâu tư:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Link: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

TAGS:
Xuất bản: 04/04/2024 05:31
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố