Previous
Next

Thông báo

Thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin công bố thông tin:

- Thay đổi nhân sự Công ty theo Thông báo số 1870/VNPD-VP.HĐQT ngày 14/12/2023.

Chi tiết trong link đính kèm: 1870/VNPD-VP.HĐQT

TAGS:
Xuất bản: 14/12/2023 05:28
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố