Previous
Next

Cổ tức VNPD

VNPD: trả 4,7% cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-VNPD-ĐHCĐ ngày 28/04/2010 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, VNPD trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 2009 bằng tiền mặt với nội dung cụ thể như sau:

* Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

* Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

* Mệnh giá: 10.000 đồng

* Hình thức thực hiện: Trả cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

* Tỷ lệ trả cổ tức: 4,7% (mỗi Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 470 VNĐ)

* Thời gian chi trả cổ tức: 10/06/2010

* Phương thức chi trả:

a/. Đối vơi cổ đông là cá nhân: Khi cổ đông đến nhận cổ tức đề nghị mang theo:

o Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu
o Sổ cổ đông
o Trường hợp chuyển khoản thì cổ đông phải làm phiếu yêu cầu chuyển khoản theo mẫu của BVSC (Phí chuyển tiền do cổ đông tự thanh toán)
b/. Đối với cổ đông là tổ chức: Khi đơn vị cử đại diện đến nhận cổ tức đề nghị mang theo:

o Giấy giới thiệu của Công ty
o Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty
o Trường hợp chuyển khoản thì Cổ đông phải làm phiếu yêu cầu chuyển khoản theo mẫu của BVSC (Phí chuyển tiền do cổ đông tự thanh toán)

Xuất bản: 17/05/2010 12:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố