Previous
Next

Công bố thông tin

Báo cáo giao dịch chuyển nhượng quyền mua của cổ đông nội bộ

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

 

I. Kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Thanh Tùng

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Tùng

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc

2. Mã chứng khoán giao dịch: Chưa niêm yết

3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện quyền mua: 31.775 cổ phiếu tương đương với 0,035% vốn điều lệ.

4. Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 100%

5. Số lượng quyền mua đăng ký nhận chuyển nhượng: 7.822 quyền mua

6. Số lượng quyền mua đã nhận chuyển nhượng: 7.822 quyền mua

7. Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua: 42.813 cổ phiếu (trong đó: 31.775 cổ phiếu đang nắm giữ, 794 cổ phiếu tương đương 2,5% phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu , 2.422 quyền mua của cổ đông hiện hữu, 7.822 cổ phiếu sau khi thực hiện nhận chuyển nhượng quyền mua).

8. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận

9. Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 24/09/2015

Xuất bản: 24/09/2015 02:51
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố