Previous
Next

Công bố thông tin

Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Kính gửi: Ông(Bà) : Quý Cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015. Chi tiết như sau:

1. Thời gian: 07h30 phút, Thứ sáu ngày 24 tháng 4 năm 2015.
Trường hợp Đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 24/4/2015 mà số cổ đông tham dự họp đại diện không đủ ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần 2 vào hồi 07h30 phút, Chủ nhật ngày 10/5/2015.
2. Địa điểm: Hội trường E-Nhà khách 37 Hùng Vương-Số 10 Chu Văn An-Ba Đình-Hà Nội

3. Nội dung và Tài liệu Đại hội

- Quy chế tổ chức và làm việc tại Đại hội
- Báo cáo hoạt động của HĐQT đánh giá thực trạng SXKD 2014, phương hướng 2015
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát đánh giá thực trạng SXKD,ĐTXD 2014
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
- Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015
- Tờ trình niêm yết cổ phiếu năm 2015
- Tờ trình chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS
- Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán
- Tờ trình xin phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ điều hành
- Tờ trình chấp thuận bổ nhiệm chính thức thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS (SYLL ong Tran Anh Tuan.docxSYLL ba Dang Thi Diem Quynh.doc)
- Quy chế bầu cử thành viên BKS
4. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VNPD có tên trong danh sách chốt đến 
hết ngày 16/3/2015 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. Cổ đông đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: Bản gốc Giấy mời họp, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).
6. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội xin vui lòng liên hệ:
Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam Tầng 3 - CT1 - 583 Nguyễn Trãi, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội ĐT: 04.22131579 – 22131580 - Fax 04.35527987
Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.
Trân trọng thông báo!


TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
(Đã ký)
Nguyễn Thanh Tùng

Xuất bản: 09/04/2015 04:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố