Previous
Next

Đại hội cổ đông

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014


Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/5/2013;
Căn cứ các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 27/4/2014 tại phòng họp tầng 3 Khách sạn Điện lực Hà Nội, số 30, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội,

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam kính gửi Quý Cổ đông Biên bản và Nghị quyết cuộc họp.

Xin tải file dưới đây:
- Biên Bản cuộc họp
- Nghị Quyết cuộc họp

Xuất bản: 28/04/2014 04:26
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố