Previous
Next

Công bố thông tin

THÔNG BÁO “V/v: Gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua cổ phần - Lần 3”

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG 
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013;
Căn cứ Nghị quyết ngày 24/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015;
Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 51/GCN-UBCK ngày 29/7/2015 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;
Căn cứ Thông báo số 694/TB-VNPD ngày 03/8/2015 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam về việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
Căn cứ Nghị quyết số 873/NQ-VNPD-HĐQT ngày 14/9/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
Căn cứ Nghị quyết số 946/NQ-VNPD-HĐQT ngày 30/9/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu - Lần 2;
Căn cứ Nghị quyết số 978/NQ-VNPD-HĐQT ngày 10/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu - Lần 3,
Nhằm đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện cho các Cổ đông hiện hữu trong quá trình thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm, Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) xin trân trọng thông báo về việc gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua cổ phần đối với Cổ đông hiện hữu – Lần 3 như sau:

- Thời gian gia hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 12/10/2015 đến hết ngày 16/10/2015.
- Thời gian gia hạn chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 12/10/2015 đến hết ngày 16/10/2015.
Các nội dung khác về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng không thay đổi.

Xin xem thêm tại file đính kèm:NQ va TB gia han lan 3.PDF

Xuất bản: 10/10/2015 05:39
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố