Previous
Next

Thông báo

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ


1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:
- Họ và tên cá nhân: Nguyễn Thanh Tùng
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 011372396
- Địa chỉ liên hệ: Nhà B1- CO3 Splendora, KDT Bắc An Khánh, An Khánh, Hoài đức, Hà Nội
- Điện thoại: 0912099375 Fax: Email: tungnth.vnpd@gmail.com
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.

2. Mã chứng khoán giao dịch: VPD

3. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: Tài khoản số 058C099375 tại Công ty cổ phần chứng khoán FPT.

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 301.418 cổ phần, tỷ lệ 0,294%

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 cổ phiếu.

6. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: mua 300.000 cổ phiếu.

7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 601.418 cổ phiếu, tỷ lệ 0,587%

8. Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận.

9. Thời gian thực hiện giao dịch
: Ngày 15/12/2017.

Xuất bản: 15/12/2017 02:38
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố