Previous
Next

Thông báo

Thông báo thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Phát điện I về việc Người quản lý của các Tổng Công ty Phát điện không tham gia HĐQT tại các công ty cổ phần thuộc Tổng Công ty; Công ty xin thông báo về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

-   Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Tiến Khoa - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát Điện 1 từ ngày 01/12/2017.

-   Bầu bổ sung ông Nguyễn Tùng Phương - Kế toán trưởng Công ty - Người đại diện 40% vốn của Tổng Công ty Phát điện I tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam tạm thời giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2017-2021) từ ngày 01/12/2017.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Tiến Khoa và xin ý kiến chấp thuận bổ nhiệm ông Nguyễn Tùng Phương giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2017-2021).

Công ty gửi kèm bản công bố thông tin và các Nghị quyết, Biên bản liên quan tại đây.
Bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Tùng Phương.

Kính báo cáo.

Xuất bản: 25/11/2017 02:57
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố