Previous
Next

Tình hình sản xuất kinh doanh

Tổng hợp sản lượng điện tháng 04/2021 của toàn Công ty

TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG ĐIỆN THỰC HIỆN THÁNG 4 NĂM 2021

Ngày tháng

Nậm Má

Bắc Bình

Khe Bố

Ghi chú

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

1/4/2021

11.514

332.719

484.171

 

2/4/2021

11.165

506.071

570.200

 

3/4/2021

11.423

348.910

553.500

 

4/4/2021

22.209

166.647

663.200

 

5/4/2021

22.380

192.977

550.700

 

6/4/2021

35.639

157.719

592.800

 

7/4/2021

30.521

177.514

598.200

 

8/4/2021

34.771

212.551

611.200

 

9/4/2021

35.431

221.763

616.400

 

10/4/2021

35.348

131.833

605.700

 

11/4/2021

35.248

180.452

693.700

 

12/4/2021

34.549

161.375

532.900

 

13/4/2021

32.275

240.959

1.020.200

 

14/4/2021

34.584

445.992

1.119.000

 

15/4/2021

28.332

205.388

715.100

 

16/4/2021

30.994

229.274

635.700

 

17/4/2021

32.590

230.193

623.100

 

18/4/2021

33.039

156.662

702.900

 

19/4/2021

33.591

204.501

611.700

 

20/4/2021

11.354

233.739

615.100

 

21/4/2021

 

249.560

844.900

Nậm Má dừng sửa chữa kênh từ ngày 21/4/2021

22/4/2021

0

195.192

715.600

23/4/2021

0

291.020

698.200

24/4/2021

0

307.107

756.500

25/4/2021

0

193.018

736.900

26/4/2021

0

296.398

589.000

27/4/2021

0

270.991

589.300

28/4/2021

0

284.324

591.400

29/4/2021

0

310.248

805.200

30/4/2021

0

234.472

626.859

Cả tháng

556.957

7.369.569

20.069.330

 


Xuất bản: 03/05/2021 12:06
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố