Previous
Next

Tình hình sản xuất kinh doanh

Tổng hợp sản lượng điện thực hiện năm 2020 toàn Công ty

BẢNG TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG ĐIỆN TOÀN CÔNG TY NĂM 2020

Tháng

Nậm Má

Bắc Bình

Khe Bố

Toàn Công ty

Thực hiện

Thực hiện

Thực hiện

Kế hoạch

Thực hiện

tỷ lệ %

Tháng 1

467.898

3.228.425

10.741.413

14.437.736

14.437.736

100,00

Tháng 2

538.611

2.905.998

14.992.095

18.436.704

18.436.704

100,00

Tháng 3

904.321

3.247.457

14.318.654

18.470.432

18.470.432

100,00

Tổng Quí 1

1.910.830

9.381.880

40.052.162

51.344.872

51.344.872

100,00

Tháng 4

1.195.009

1.744.050

22.101.080

30.200.000

25.040.139

82,91

Tháng 5

994.781

2.948.612

21.197.010

36.146.866

25.140.221

69,55

Tháng 6

1.352.164

2.893.349

27.015.020

46.573.650

31.260.533

67,12

Tổng Quí 2

3.541.772

7.586.011

70.313.110

112.920.516

81.440.893

72,12

Tháng 7

1.180.475

10.589.966

25.518.965

48.800.000

37.289.406

76,41

Tháng 8

1.851

14.700.911

49.544.872

57.867.000

64.247.634

111,03

Tháng 9

643.136

5.378.683

39.169.399

68.200.000

45.191.218

66,26

Tổng Quí 3

1.825.462

30.669.560

114.233.236

174.867.000

146.728.258

83,91

Tháng 10

1.419.848

16.716.262

39.556.892

49.203.492

57.693.002

117,25

Tháng 11

1.233.834

11.570.737

33.658.806

29.100.000

46.463.377

159,67

Tháng 12

754.486

11.977.399

22.738.636

25.764.120

35.470.521

137,67

Tổng Quí 4

3.408.168

40.264.398

95.954.334

104.067.612

139.626.900

134,17

Cả Năm

10.686.414

87.901.849

320.552.842

443.200.000

419.141.105

94,57


Xuất bản: 05/01/2021 10:24
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố