Previous
Next

Tình hình sản xuất kinh doanh

Tổng hợp sản lượng điện tháng 07/2020 của toàn Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

BẢN THEO DÕI THỰC HIỆN SẢN LƯỢNG ĐIỆN THÁNG 7 NĂM 2020

Ngày tháng

Nậm Má

Bắc Bình

Khe Bố

 

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Ghi chú

1/7/2020

61.560

125.005

597.041

 

2/7/2020

46.417

158.585

710.300

 

3/7/2020

76.117

151.958

759.100

 

4/7/2020

59.696

147.120

719.900

 

5/7/2020

58.275

154.627

686.800

 

6/7/2020

63.426

187.004

1.081.700

 

7/7/2020

54.340

285.918

997.300

 

8/7/2020

63.878

262.378

1.029.000

 

9/7/2020

63.179

370.245

1.047.800

 

10/7/2020

54.342

413.972

795.500

 

11/7/2020

62.423

261.015

895.700

 

12/7/2020

57.784

249.901

811.500

 

13/7/2020

62.361

340.193

811.800

 

14/7/2020

61.522

311.368

759.900

 

15/7/2020

48.062

306.517

1.130.500

 

16/7/2020

61.488

333.202

1.183.500

 

17/7/2020

60.137

439.292

1.127.200

 

18/7/2020

37.161

373.857

672.400

 

19/7/2020

60.128

322.901

703.500

 

20/7/2020

59.576

412.669

699.800

 

21/7/2020

6.859

442.562

481.400

Nậm Má dựng sửa chữa kênh

22/7/2020

 

455.187

759.000

23/7/2020

0

308.497

736.700

24/7/2020

0

418.134

686.200

25/7/2020

0

390.621

798.800

26/7/2020

0

419.537

695.400

27/7/2020

0

394.339

720.700

28/7/2020

0

519.362

727.700

29/7/2020

0

525.502

619.100

30/7/2020

0

563.732

1.122.900

31/7/2020

 

544.766

950.824

Cả tháng

1.178.731

10.589.966

25.518.965

 

Xuất bản: 03/08/2020 09:38
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố