Previous
Next

Tình hình sản xuất kinh doanh

Tổng hợp sản lượng điện tháng 5/2017 của toàn Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT ĐIỆN THÁNG 5 NĂM 2017

Ngày tháng

Nậm Má

Bắc Bình

Khe Bố

 

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Ghi chú

1/5/2017

33.617

282.319

844.344

 

2/5/2017

32.530

291.795

892.200

 

3/5/2017

29.959

315.143

982.500

 

4/5/2017

26.914

339.126

1.033.200

 

5/5/2017

25.877

281.607

865.000

 

6/5/2017

23.616

301.682

930.200

 

7/5/2017

21.859

294.470

970.700

 

8/5/2017

19.728

298.051

862.500

 

9/5/2017

20.016

518.286

885.300

 

10/5/2017

24.840

550.967

899.700

 

11/5/2017

19.505

551.575

1.238.200

 

12/5/2017

29.880

524.520

843.400

 

13/5/2017

19.217

500.719

1.357.200

 

14/5/2017

17.150

459.542

1.322.000

 

15/5/2017

16.920

464.709

966.600

 

16/5/2017

6.120

475.862

1.713.000

 

17/5/2017

0

378.209

880.000

Nậm Má dừng sửa chữa

18/5/2017

12.024

349.089

882.600

 

19/5/2017

25.632

278.475

1.112.200

 

20/5/2017

27.072

309.063

1.335.000

 

21/5/2017

22.464

273.984

879.900

 

22/5/2017

28.440

362.458

880.100

 

23/5/2017

19.937

451.211

925.100

 

24/5/2017

33.199

427.313

900.900

 

25/5/2017

13.680

317.281

897.100

 

26/5/2017

13.680

277.373

882.000

 

27/5/2017

10.152

540.877

923.500

 

28/5/2017

9.216

711.404

867.700

 

29/5/2017

7.265

714.418

730.700

 

30/5/2017

1.512

698.947

684.500

 

31/5/2017

0

661.800

639.610

Nậm Má dừng sửa chữa

Cả tháng

592.020

13.202.275

30.026.954

 

Xuất bản: 01/06/2017 04:01
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố