Previous
Next

Báo cáo năm

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2023 đã được soát xét

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam công bố báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét.

Link Báo cáo tài chính giữa niên độ

Xuất bản: 21/08/2023 03:22
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố