Previous
Next

Điều lệ công ty

Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam công bố Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty ban hành ngày 10/05/2023

Link Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Xuất bản: 10/05/2023 09:51
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố