Previous
Next

Quy chế quản trị Công ty

Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Nghi quyet, Bien ban DHDCD 2015.pdf

Xuất bản: 25/04/2015 09:59
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố