Previous
Next

Đại hội cổ đông

Quyết định triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 thông qua;
Căn cứ Nghị quyết số 177/NQ-VNPD-HĐQT ngày 07/3/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, chi tiết gồm các nội dung sau:
1. Thời gian: 07h30 ngày 24 tháng 4 năm 2015
2. Địa điểm: Hội trường E-Nhà khách 37 Hùng Vương-Số 10 Chu Văn An-Ba Đình-Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội: Noi dung chuong trinh Dai hoi 2015.pdf
4. Thành phần và thời điểm chốt danh sách cổ đông: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VNPD có tên trong danh sách chốt đến hết ngày 16/3/2015 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

Điều 2
. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị có liên quan và các cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
          Chủ tịch      (Đã ký)
Nguyễn Thanh Tùng

Xuất bản: 25/03/2015 09:08
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố