Previous
Next

Tình hình sản xuất kinh doanh

Tổng hợp sản lượng điện tháng 06/2020 của toàn Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

BẢN THEO DÕI THỰC HIỆN SẢN LƯỢNG ĐIỆN THÁNG 6 NĂM 2020

Ngày tháng

Nậm Má

Bắc Bình

Khe Bố

 

 

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Ghi chú

 

1/6/2020

33.450

101.316

635.361

 

 

2/6/2020

33.104

107.752

771.500

 

 

3/6/2020

29.301

149.019

715.300

 

 

4/6/2020

29.116

150.068

885.100

 

 

5/6/2020

26.987

0

1.297.300

 

 

6/6/2020

35.100

0

657.400

 

 

7/6/2020

35.078

0

942.900

 

 

8/6/2020

26.107

101.986

1.047.200

 

 

9/6/2020

24.929

38.494

1.166.600

 

 

10/6/2020

45.023

0

594.600

 

 

11/6/2020

38.716

0

822.300

 

 

12/6/2020

38.930

 

762.200

 

 

13/6/2020

29.254

0

922.300

 

 

14/6/2020

47.997

22.025

679.300

 

 

15/6/2020

58.540

0

857.800

 

 

16/6/2020

59.466

110.034

835.400

 

 

17/6/2020

53.172

116.472

762.200

 

 

18/6/2020

56.891

120.220

895.800

 

 

19/6/2020

57.166

114.892

975.600

 

 

20/6/2020

41.351

129.233

719.900

 

 

21/6/2020

55.821

119.417

939.400

 

 

22/6/2020

55.896

171.654

824.900

 

 

23/6/2020

56.544

154.270

1.137.900

 

 

24/6/2020

54.051

164.266

1.367.900

 

 

25/6/2020

52.504

165.372

1.454.600

 

 

26/6/2020

52.769

171.786

1.056.600

 

 

27/6/2020

47.369

176.376

883.200

 

 

28/6/2020

58.078

116.219

619.400

 

 

29/6/2020

60.307

202.303

694.200

 

 

30/6/2020

57.295

190.175

1.090.859

 

 

Cả tháng

1.350.312

2.893.349

27.015.020

 

 

Xuất bản: 02/07/2020 09:01
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố