Previous
Next

Tình hình sản xuất kinh doanh

Tổng hợp sản lượng điện tháng 08/2019 của toàn Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

BẢN THEO DÕI THỰC HIỆN SẢN LƯỢNG ĐIỆN THÁNG 8 NĂM 2019

Ngày tháng

Nậm Má

Bắc Bình

Khe Bố

Ghi chú

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

1/8/2019

49.053

11.460

869.745

 

2/8/2019

52.438

31.440

697.800

 

3/8/2019

52.862

60.443

649.900

 

4/8/2019

54.626

58.000

1.826.400

 

5/8/2019

45.590

122.984

1.317.300

 

6/8/2019

61.200

71.297

1.509.800

 

7/8/2019

60.963

116.370

1.042.900

 

8/8/2019

65.966

129.897

1.212.500

 

9/8/2019

67.090

117.851

1.275.100

 

10/8/2019

67.457

105.457

1.468.500

 

11/8/2019

66.917

110.576

888.900

 

12/8/2019

66.362

132.765

1.396.800

 

13/8/2019

65.995

108.437

1.533.100

 

14/8/2019

64.779

120.415

1.779.000

 

15/8/2019

64.742

94.248

1.258.800

 

16/8/2019

62.554

84.950

1.670.900

 

17/8/2019

61.690

83.312

1.157.500

 

18/8/2019

62.474

74.559

1.101.100

 

19/8/2019

60.559

159.589

1.353.300

 

20/8/2019

52.111

122.146

1.808.600

 

21/8/2019

56.801

79.500

1.227.500

 

22/8/2019

53.023

51.770

1.572.800

 

23/8/2019

61.466

122.121

2.118.100

 

24/8/2019

53.920

83.746

1.655.200

 

25/8/2019

62.042

73.891

1.182.000

 

26/8/2019

52.893

0

1.304.100

Bắc Bình dừng sửa chữa từ ngày 26/9

27/8/2019

61.826

0

1.578.500

28/8/2019

66.881

 

1.442.100

29/8/2019

64.966

0

1.783.000

30/8/2019

63.007

76.363

1.735.200

31/8/2019

63.411

127.795

2.466.475

 

Cả tháng

1.865.664

2.531.382

43.882.920

 

Xuất bản: 03/09/2019 03:29
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố