Previous
Next

Tình hình sản xuất kinh doanh

Tổng hợp sản lượng điện tháng 4/2018 của toàn Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

BẢNG THEO DÕI THỰC HIỆN SẢN LƯỢNG ĐIỆN THÁNG 4/2018

Ngày tháng

Nậm Má

Bắc Bình

Khe Bố

 

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Ghi chú

1/4/2018

24.745

210.901

481.374

 

2/4/2018

22.291

268.665

479.900

 

3/4/2018

19.872

239.376

1.063.900

 

4/4/2018

23.371

236.382

1.477.700

 

5/4/2018

22.054

320.400

1.783.600

 

6/4/2018

27.583

158.343

1.249.100

 

7/4/2018

27.684

216.964

1.455.800

 

8/4/2018

19.289

177.453

870.700

 

9/4/2018

5.702

203.345

1.076.000

 

10/4/2018

0

170.705

869.100

NM dừng SC kênh

11/4/2018

0

142.674

739.100

12/4/2018

0

194.371

719.800

13/4/2018

0

165.449

582.300

14/4/2018

0

210.649

548.900

15/4/2018

0

169.671

482.200

16/4/2018

0

147.786

996.200

17/4/2018

0

161.812

1.055.200

18/4/2018

0

204.390

1.173.700

19/4/2018

0

203.210

1.070.000

20/4/2018

0

219.550

1.273.700

21/4/2018

0

148.350

1.112.300

22/4/2018

0

185.559

912.600

23/4/2018

0

188.173

1.001.200

24/4/2018

0

231.186

1.420.600

25/4/2018

0

110.115

1.185.500

26/4/2018

0

255.845

1.234.300

27/4/2018

0

200.688

1.133.500

28/4/2018

0

163.159

1.292.500

29/4/2018

0

147.527

802.900

30/4/2018

109

110.842

899.448

Cả tháng

192.700

5.763.540

30.443.122

 

Xuất bản: 07/05/2018 10:40
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố