Previous
Next

Tình hình sản xuất kinh doanh

Tổng hợp sản lượng điện tháng 11/2017 của toàn Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

BẢN THEO DÕI THỰC HIỆN SẢN LƯỢNG ĐIỆN NĂM 2017

Ngày tháng

Nậm Má

Bắc Bình

Khe Bố

 

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Ghi chú

1/11/2017

45.600

699.483

1.318.124

 

2/11/2017

46.121

710.754

633.800

 

3/11/2017

43.891

713.615

910.900

 

4/11/2017

43.308

727.565

904.700

 

5/11/2017

42.768

726.484

483.800

 

6/11/2017

42.955

521.319

878.500

 

7/11/2017

42.487

654.536

846.800

 

8/11/2017

43.013

606.274

1.349.100

 

9/11/2017

41.652

663.199

1.281.300

 

10/11/2017

40.010

711.889

1.217.976

 

11/11/2017

40.637

715.316

1.405.800

 

12/11/2017

37.678

365.616

648.900

 

13/11/2017

15.221

705.474

915.124

 

14/11/2017

 

702.250

671.400

NM dừng sửa chữa kênh

15/11/2017

 

717.909

783.000

16/11/2017

 

716.088

1.167.000

17/11/2017

1.404

713.152

1.035.200

 

18/11/2017

40.226

701.948

767.500

 

19/11/2017

25.294

702.402

695.700

 

20/11/2017

28.123

712.200

715.100

 

21/11/2017

36.245

704.448

873.200

 

22/11/2017

18.346

710.197

1.041.200

 

23/11/2017

31.169

702.720

819.700

 

24/11/2017

 

704.288

918.000

 

25/11/2017

 

491.689

690.800

 

26/11/2017

31.579

646.552

719.600

 

27/11/2017

30.845

684.595

477.900

 

28/11/2017

38.254

702.173

518.200

 

29/11/2017

17.791

711.635

488.800

 

30/11/2017

25.481

698.952

484.033

 

Cả tháng

850.097

20.244.722

25.661.157

 

Xuất bản: 04/12/2017 02:54
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố