Previous
Next

Tình hình sản xuất kinh doanh

Tổng hợp sản lượng điện thực hiện tháng 3/2018

BẢN THEO DÕI THỰC HIỆN SẢN LƯỢNG ĐIỆN THÁNG 3 NĂM 2018

Ngày tháng

Nậm Má

Bắc Bình

Khe Bố

Ghi chú

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

1/4/2018

24,745

210,901

481,374

 

2/4/2018

22,291

268,665

479,900

 

3/4/2018

19,872

239,376

1,063,900

 

4/4/2018

23,371

236,382

1,477,700

 

5/4/2018

22,054

320,400

1,783,600

 

6/4/2018

27,583

158,343

1,249,100

 

7/4/2018

27,684

216,964

1,455,800

 

8/4/2018

19,289

177,453

870,700

 

9/4/2018

5,702

203,345

1,076,000

 

10/4/2018

0

170,705

869,100

NM dừng SC kênh

11/4/2018

0

142,674

739,100

12/4/2018

0

194,371

719,800

13/4/2018

0

165,449

582,300

14/4/2018

0

210,649

548,900

15/4/2018

0

169,671

482,200

16/4/2018

0

147,786

996,200

17/4/2018

0

161,812

1,055,200

18/4/2018

0

204,390

1,173,700

19/4/2018

0

203,210

1,070,000

20/4/2018

0

219,550

1,273,700

21/4/2018

0

148,350

1,112,300

22/4/2018

0

185,559

912,600

23/4/2018

0

188,173

1,001,200

24/4/2018

0

231,186

1,420,600

25/4/2018

0

110,115

1,185,500

26/4/2018

0

255,845

1,234,300

27/4/2018

0

200,688

1,133,500

28/4/2018

0

163,159

1,292,500

29/4/2018

0

147,527

802,900

30/4/2018

109

110,842

899,448

Cả tháng

192,700

5,763,540

30,443,122

 


Xuất bản: 04/05/2018 02:15
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố