Previous
Next

Tình hình sản xuất kinh doanh

Tổng hợp sản lượng điện tháng 9/2017 của toàn Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

BẢN THEO DÕI THỰC HIỆN SẢN LƯỢNG ĐIỆN NĂM 2017

Ngày tháng

Nậm Má

Bắc Bình

Khe Bố

 

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Ghi chú

1/9/2017

50.854

449.286

2.097.000

 

2/9/2017

46.001

697.792

1.377.600

 

3/9/2017

37.426

325.573

835.400

 

4/9/2017

33.437

589.683

1.711.100

 

5/9/2017

31.889

655.522

1.417.800

 

6/9/2017

51.019

716.306

1.601.100

 

7/9/2017

51.228

724.232

2.011.600

 

8/9/2017

39.694

612.854

1.707.600

 

9/9/2017

46.109

506.894

1.346.100

 

10/9/2017

47.693

625.360

682.500

 

11/9/2017

49.025

674.157

1.333.100

 

12/9/2017

51.437

624.569

1.222.900

 

13/9/2017

51.436

702.944

1.709.100

 

14/9/2017

50.090

626.666

1.950.000

 

15/9/2017

48.918

599.238

913.800

 

16/9/2017

48.751

727.038

1.809.800

 

17/9/2017

47.988

701.033

2.384.600

 

18/9/2017

47.880

729.394

2.107.300

 

19/9/2017

47.693

687.836

2.403.700

 

20/9/2017

47.182

713.886

2.383.400

 

21/9/2017

47.167

722.086

2.311.900

 

22/9/2017

34.769

706.221

2.011.500

 

23/9/2017

50.083

716.230

1.148.000

 

24/9/2017

50.616

713.599

1.187.100

 

25/9/2017

43.049

724.517

1.610.700

 

26/9/2017

53.453

720.253

1.745.000

 

27/9/2017

16.394

718.035

1.880.600

 

28/9/2017

84.125

716.698

1.804.100

 

29/9/2017

46.282

713.834

2.074.000

 

30/9/2017

49.255

712.834

1.862.515

 

Cả tháng

1.400.940

19.854.569

50.640.915

 

Xuất bản: 11/10/2017 06:20
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố