Previous
Next

Tình hình sản xuất kinh doanh

Tổng hợp sản lượng điện thực hiện năm 2017 toàn Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

BẢN THEO DÕI THỰC HIỆN SẢN LƯỢNG ĐIỆN NĂM 2017

đơn vị tính: kWh

Ngày

Nậm Má

Bắc Bình

Khe Bố

Toàn Công ty

Thực hiện

Thực hiện

Thực hiện

Thực hiện

Tháng 1

973.380

13.361.370

25.977.399

40.312.149

Tháng 2

624.910

8.404.512

22.741.548

31.770.970

Tháng 3

806.842

9.869.320

18.543.496

29.219.658

Tổng Quí 1

2.405.132

31.635.202

67.262.443

101.302.777

Tháng 4

938.702

8.320.675

22.982.480

32.241.857

Tháng 5

594.019

13.202.275

30.026.954

43.823.248

Tháng 6

187.880

18.984.954

33.862.332

53.035.166

Tổng Quí 2

1.720.601

40.507.904

86.871.766

129.100.271

Tháng 7

1.206.203

20.069.853

57.763.987

79.040.043

Tháng 8

1.536.182

11.907.768

60.110.087

73.554.037

Tháng 9

1.402.594

19.854.569

50.640.915

71.898.078

Tổng Quí 3

4.144.979

51.832.190

168.514.989

224.492.158

Tháng 10

1.465.720

21.330.429

49.406.661

72.202.810

Tháng 11

851.769

20.244.722

25.661.157

41.957.719

Tháng 12

687.579

15.449.732

20.861.228

112.064.780

Tổng Quí 4

3.005.068

57.024.883

95.929.046

155.958.997

Cả Năm

11.274.203

181.000.179

418.578.244

610.854.203

Xuất bản: 05/01/2018 03:06
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố