Previous
Next

Tình hình sản xuất kinh doanh

Tổng hợp sản lượng điện tháng 5/2018 của toàn Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

BẢN THEO DÕI THỰC HIỆN SẢN LƯỢNG ĐIỆN THÁNG 5/2018

Ngày tháng

Nậm Má

Bắc Bình

Khe Bố

 

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Ghi chú

1/5/2018

4.377

184.398

934.652

 

2/5/2018

20.376

179.722

1.233.000

 

3/5/2018

36.842

187.752

1.226.300

 

4/5/2018

39.125

160.105

1.594.300

 

5/5/2018

39.593

245.364

1.002.200

 

6/5/2018

45.670

166.963

963.400

 

7/5/2018

54.583

192.382

1.031.800

 

8/5/2018

43.682

252.806

1.200.300

 

9/5/2018

38.275

349.746

1.178.500

 

10/5/2018

37.721

293.482

1.021.300

 

11/5/2018

37.303

248.732

1.009.600

 

12/5/2018

34.243

193.692

1.217.200

 

13/5/2018

30.276

233.851

1.114.400

 

14/5/2018

27.670

268.280

1.146.700

 

15/5/2018

24.898

319.865

1.178.400

 

16/5/2018

23.076

237.487

911.500

 

17/5/2018

21.110

251.497

914.200

 

18/5/2018

19.469

302.548

767.100

 

19/5/2018

13.320

273.476

959.300

 

20/5/2018

18.403

195.239

1.017.700

 

21/5/2018

26.143

231.396

700.400

 

22/5/2018

22.975

256.285

804.600

 

23/5/2018

48.370

241.775

1.125.400

 

24/5/2018

51.545

209.465

781.200

 

25/5/2018

39.766

305.950

702.000

 

26/5/2018

34.920

299.888

731.000

 

27/5/2018

48.967

209.368

1.052.500

 

28/5/2018

58.644

286.072

625.200

 

29/5/2018

49.622

333.122

744.400

 

30/5/2018

48.089

267.936

667.700

 

31/5/2018

46.297

378.414

1.004.507

 

Cả tháng

1.085.350

7.757.058

30.560.759

 

Xuất bản: 05/06/2018 02:53
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố