Previous
Next

Tình hình sản xuất kinh doanh

Tổng hợp sản lượng điện tháng 6/2017 của toàn Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT ĐIỆN THÁNG 6/2017

Ngày tháng

Nậm Má

Bắc Bình

Khe Bố

 

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Ghi chú

1/6/2017

0

683.467

1.154.990

Nậm Má dừng sửa chữa

2/6/2017

0

712.580

874.500

3/6/2017

0

684.787

1.413.200

4/6/2017

0

663.572

933.500

5/6/2017

0

645.993

1.269.400

6/6/2017

0

698.858

1.024.100

7/6/2017

0

696.859

816.500

8/6/2017

0

670.685

903.700

9/6/2017

0

695.083

1.342.500

10/6/2017

0

691.044

1.064.800

11/6/2017

0

298.527

1.193.000

12/6/2017

0

633.349

1.277.600

13/6/2017

0

714.172

1.005.300

14/6/2017

0

712.446

1.331.300

15/6/2017

0

562.574

1.046.300

16/6/2017

0

556.037

940.600

17/6/2017

0

550.167

1.204.300

18/6/2017

0

438.581

1.126.500

19/6/2017

0

540.400

1.134.600

20/6/2017

0

556.013

997.800

21/6/2017

0

525.912

1.426.300

22/6/2017

0

579.876

1.048.100

23/6/2017

0

591.607

1.128.500

24/6/2017

 

630.405

1.348.100

25/6/2017

0

718.649

1.399.600

26/6/2017

10.087

710.352

1.192.500

 

27/6/2017

37.872

706.055

1.157.000

 

28/6/2017

44.208

704.792

1.131.200

 

29/6/2017

52.747

699.877

977.000

 

30/6/2017

40.716

712.235

999.542

 

Cả tháng

185.630

18.984.954

33.862.332

 

Xuất bản: 03/07/2017 01:40
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố