Previous
Next

Tình hình sản xuất kinh doanh

Tổng hợp sản lượng điện tháng 6/2018 của toàn Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

BẢN THEO DÕI THỰC HIỆN SẢN LƯỢNG ĐIỆN THÁNG 6/2018

Ngày tháng

Nậm Má

Bắc Bình

Khe Bố

 

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Ghi chú

1/6/2018

38.497

287.137

1.030.093

 

2/6/2018

51.206

162.661

1.264.800

 

3/6/2018

55.476

137.512

989.200

 

4/6/2018

54.493

194.436

828.400

 

5/6/2018

54.846

242.962

839.000

 

6/6/2018

55.548

328.284

1.685.400

 

7/6/2018

52.732

221.013

1.977.900

 

8/6/2018

50.358

192.008

2.042.000

 

9/6/2018

35.114

250.099

1.990.200

 

10/6/2018

41.674

171.051

1.012.400

 

11/6/2018

52.646

200.030

1.255.100

 

12/6/2018

38.880

144.314

1.380.000

 

13/6/2018

41.508

225.664

1.340.800

 

14/6/2018

44.402

157.170

2.037.500

 

15/6/2018

51.811

381.968

1.149.100

 

16/6/2018

43.790

0

1.205.800

NM Bắc Bình dừng vớt giác

17/6/2018

53.136

0

941.900

18/6/2018

51.934

50.960

1.485.000

 

19/6/2018

37.929

188.841

1.524.600

 

20/6/2018

45.424

227.506

1.620.200

 

21/6/2018

48.442

363.221

1.926.800

 

22/6/2018

25.876

224.549

2.273.800

 

23/6/2018

26.013

239.839

2.087.700

 

24/6/2018

28.781

240.212

1.483.800

 

25/6/2018

 

189.263

1.653.900

Nậm Má dừng do sự cố kênh

26/6/2018

0

237.266

1.476.100

27/6/2018

0

187.986

1.805.800

28/6/2018

0

185.171

1.299.900

29/6/2018

0

197.231

1.284.700

30/6/2018

0

223.468

966.829

Cả tháng

1.080.518

6.051.822

43.858.722

 

Xuất bản: 06/07/2018 02:54
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố