Previous
Next

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam công bố Báo cáo thường niên năm 2022

Link Báo cáo thường niên năm 2022

Xuất bản: 28/03/2023 10:54
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố