Previous
Next

Đại hội cổ đông

Bổ sung Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (lần 3)

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin công bố thông tin:

 

Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (lần 3)

 

Link:  617/VNPD-VP.HĐQT

TAGS:
Xuất bản: 25/04/2024 02:17
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố