Previous
Next

Cổ tức VNPD

Thông báo trả Cổ tức năm 2011Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012, Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam thông báo các Cổ đông trong danh sách cổ đông được hưởng cổ tức đã chốt tại thời điểm 15/06/2012 (thông tin này được đăng tải trên trang Web của BVSC và Công ty), kể từ ngày 10/7/2012, Công ty bắt đầu thực hiện chi trả cổ tức năm 2011.

Hình thức chi trả: Tiền mặt hoặc chuyển khoản. Đối với cổ đông yêu cầu chuyển khoản, đề nghị gửi yêu cầu chuyển khoản (theo mẫu file đính kèm và gửi kèm bản phô tô chứng minh thư nhân dân đối với cổ đông cá nhân) về Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

Để đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam lưu ý Cổ đông nhận cổ tức trước ngày 30/6/2010 vì sau thời hạn này, cổ đông sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.

(Trích Thông báo số 516/TB-VNPD-TH ngày 28/5/2011 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam)
Tải file
thng_bo_tr_c_tc_2011_den_co_dong.doc
mau_yeu_cau_chuyen_khoan.doc

Xuất bản: 02/08/2012 12:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố