Previous
Next

Quy chế quản trị Công ty

Thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013;
Căn cứ Nghị quyết ngày 24/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015;
Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 51/GCN-UBCK ngày 29/7/2015 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;
Căn cứ Thông báo số 694/TB-VNPD ngày 03/8/2015 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam về việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
Căn cứ Nghị quyết số 873/NQ-VNPD-HĐQT ngày 14/9/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc gia hạn thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu,

Nhằm đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện cho các Cổ đông hiện hữu trong quá trình thực hiện quyền mua cổ phần phát hành mới, Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) xin trân trọng thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần đối với

Cổ đông hiện hữu như sau:
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần theo Thông báo số 694/TB-VNPD ngày 03/8/2015: Từ ngày 14/08/2015 đến ngày 14/09/2015.
- Thời gian gia hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 15/09/2015 đến hết ngày 30/09/2015.
- Thời gian gia hạn chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Từ ngày 15/9/2015 đến hết ngày 25/9/2015
Các nội dung khác về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng không thay đổi.

Xin xem thêm tại file đính kèm: Thong bao gia han thoi han dang ky va nop tien mua CP VNPD.pdf

Xuất bản: 14/09/2015 05:28
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố