Previous
Next

Đại hội cổ đông

Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 thông qua;
Căn cứ Nghị quyết số 252/NQ-VNPD-HĐQT ngày 23/3/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, chi tiết gồm các nội dung sau: 
1. Thời gian: 07h30 ngày 23 tháng 4 năm 2016
2. Địa điểm: Tầng 3, Phòng họp Khách sạn Điện lực Hà Nội, số 30 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội: Được đính kèm theo Quyết định này. 
4. Thành phần và thời điểm chốt danh sách cổ đông: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VNPD có tên trong danh sách chốt đến hết ngày 06/4/2016 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị có liên quan và các cổ đông của Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Xin xem file đính kèm: Quyet dinh trieu tap DHDCD thuong nien 2016-Cong ty Co phan Phat trien Dien luc Viet Nam.pdf

Xuất bản: 25/03/2016 04:04
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố