Previous
Next

Đại hội cổ đông

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

GIẤY MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016


Kính gửi
:       Quý cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

             

            Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016. Chi tiết như sau:

1.   Thời gian: 07h30 phút, Thứ bẩy ngày 23 tháng 4 năm 2016

2. Địa điểm: Tầng 3 - khách sạn Điện lực Hà Nội, số 30 phố Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

3. Nội dung Đại hội: Đính kèm

4. Tài liệu Đại hội: Xin xem file đính kèm

5. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VNPD có tên trong danh sách chốt đến hết ngày 06/4/2016 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

6. Cổ đông đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

    Bản gốc Giấy mời họp, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).

7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội xin vui lòng liên hệ:

      Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
Tầng 3 - CT1 - 583 Nguyễn Trãi, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội

  ĐT: 04.22131579 – 22131580                   - Fax 04.35527987

        Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

        Trân trọng thông báo!

TÀI LIỆU ĐẠI HỒI:

- Giấy xác nhận tham dự Đại hội
- Nội dung chương trình
- Quy chế tổ chức và làm việc ĐHĐCĐ 

- Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng kết quả SXKD  năm 2015, kế hoạch năm 2016 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016
- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2015 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
- Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2016.
- Tờ trình lựa chọn Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
- Tờ trình xin phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ điều hành.
- Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình xin miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát. (Đơn đề cử; Đơn ứng cử; Biên bản họp nhóm cổ đông gộp quyền đề cử)
- Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
- Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.

 

Xuất bản: 11/04/2016 04:47
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố