Previous
Next

Tình hình sản xuất kinh doanh

Tổng hợp sản lượng điện tháng 02/2019 của toàn Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

BẢN THEO DÕI THỰC HIỆN SẢN LƯỢNG ĐIỆN THÁNG 2/2019

Ngày tháng

Nậm Má

Bắc Bình

Khe Bố

Ghi chú

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

1/2/2019

34.121

191.636

480.332

 

2/2/2019

32.724

150.309

713.400

 

3/2/2019

31.723

161.078

760.300

 

4/2/2019

29.686

208.716

784.200

 

5/2/2019

28.354

144.116

440.600

 

6/2/2019

27.144

218.593

776.400

 

7/2/2019

25.956

162.583

619.800

 

8/2/2019

24.934

202.678

640.000

 

9/2/2019

24.365

221.126

482.000

 

10/2/2019

24.041

187.740

482.400

 

11/2/2019

23.674

298.888

580.200

 

12/2/2019

24.898

234.421

884.700

 

13/2/2019

23.875

270.297

851.300

 

14/2/2019

24.142

300.941

853.300

 

15/2/2019

23.134

472.907

778.000

 

16/2/2019

24.336

537.534

1.023.200

 

17/2/2019

33.984

188.908

862.000

 

18/2/2019

37.426

378.557

615.100

 

19/2/2019

28.706

307.364

1.231.500

 

20/2/2019

22.327

308.404

1.242.100

 

21/2/2019

25.070

374.128

841.100

 

22/2/2019

24.048

308.170

1.004.900

 

23/2/2019

25.294

362.231

579.300

 

24/2/2019

27.158

204.564

483.100

 

25/2/2019

21.650

193.852

735.500

 

26/2/2019

23.155

293.098

567.700

 

27/2/2019

21.110

265.058

589.400

 

28/2/2019

19.590

356.112

602.319

 

Cả tháng

736.624

7.504.009

20.504.151

 

Xuất bản: 04/03/2019 10:40
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố