Previous
Next

Tình hình sản xuất kinh doanh

Tổng hợp sản lượng điện thực hiện năm 2018 của toàn Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

BẢN THEO DÕI THỰC HIỆN SẢN LƯỢNG ĐIỆN NĂM 2018

đơn vị tính: kWh

 

Ngày

Nậm Má

Bắc Bình

Khe Bố

Toàn Công ty

 

Thực hiện

Thực hiện

Thực hiện

Kế hoạch

Thực hiện

Tỷ lệ %

 

 

Tháng 1

787.924

13.097.767

24.561.171

38.446.862

38.446.862

100,00

 

Tháng 2

325.266

9.415.460

20.079.039

29.819.765

29.819.765

100,00

 

Tháng 3

426.676

10.826.784

23.261.235

27.612.140

34.514.695

125,00

 

Tổng Quí 1

1.539.866

33.340.011

  67.901.445

95.878.767

102.781.322

107,20

 

Tháng 4

194.758

5.763.540

30.443.122

36.140.430

36.401.420

100,72

 

Tháng 5

1.087.698

7.757.358

30.560.759

39.231.340

39.405.815

100,44

 

Tháng 6

1.082.432

6.051.822

43.858.722

35.524.270

50.992.976

143,54

 

Tổng Quí 2

2.364.888

19.572.720

104.862.603

110.896.040

126.800.211

114,34

 

Tháng 7

854.070

6.537.526

55.682.532

54.237.420

63.074.128

116,29

 

Tháng 8

1.407.150

3.145.016

59.867.394

71.858.650

64.419.560

89,65

 

Tháng 9

1.466.126

5.392.298

65.719.025

77.239.460

72.577.449

93,96

 

Tổng Quí 3

3.727.346

15.074.840

181.268.951

203.335.530

200.071.137

98,39

 

Tháng 10

1.415.644

3.303.986

45.310.076

59.126.250

50.029.706

84,62

 

Tháng 11

1.153.323

9.198.367

25.785.965

36.451.040

36.137.655

99,14

 

Tháng 12

773.470

12.429.348

24.067.421

23.797.983

37.270.239

156,61

 

Tổng Quí 4

3.342.437

24.931.701

95.163.462

119.375.273

123.437.600

103,40

 

Cả Năm

10.974.537

92.919.272

449.196.461

529.485.610

553.090.270

104,46

 

Xuất bản: 07/01/2019 05:06
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố