Previous
Next

Tình hình sản xuất kinh doanh

Tổng hợp sản lượng điện thực hiện năm 2018 của toàn Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

BẢN THEO DÕI THỰC HIỆN SẢN LƯỢNG ĐIỆN NĂM 2018

đơn vị tính: kWh

 

Ngày

Nậm Má

Bắc Bình

Khe Bố

Toàn Công ty

 

Thực hiện

Thực hiện

Thực hiện

Kế hoạch

Thực hiện

 

 

Tháng 1

787.924

13.097.767

24.561.171

38.446.862

38.446.862

 

Tháng 2

325.266

9.415.460

20.079.039

29.819.765

29.819.765

 

Tháng 3

426.676

10.826.784

23.261.235

27.612.140

34.514.695

 

Tổng Quí 1

1.539.866

33.340.011

67.901.445

95.878.767

102.781.322

 

Tháng 4

194.758

5.763.540

30.443.122

36.140.430

36.401.420

 

Tháng 5

1.087.698

7.757.358

30.560.759

39.231.340

39.405.815

 

Tháng 6

1.082.432

6.051.822

43.858.722

35.524.270

50.992.976

 

Tổng Quí 2

2.364.888

19.572.720

104.862.603

110.896.040

126.800.211

 

Tháng 7

854.062

6.537.526

55.682.532

54.237.420

63.074.120

 

Tháng 8

1.407.150

3.145.016

59.867.394

71.858.650

64.419.560

 

Tháng 9

1.466.126

5.392.298

65.719.025

77.239.460

72.577.449

 

Tổng Quí 3

3.727.338

15.074.840

181.268.951

203.335.530

200.071.129

 

Tháng 10

1.415.644

3.303.986

45.310.076

59.126.250

50.029.706

 

Tháng 11

1.153.323

9.198.367

25.785.965

36.451.040

36.137.655

 

Tháng 12

773.470

12.429.348

24.067.421

23.797.983

37.270.239

 

Tổng Quí 4

3.342.437

24.931.701

95.163.462

119.375.273

123.437.600

 

Cả Năm

10.974.529

92.919.272

449.196.461

648.860.883

676.527.862

 

Xuất bản: 07/01/2019 05:06
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố