Previous
Next

Tình hình sản xuất kinh doanh

Tổng hợp sản lượng điện tháng 10/2018 của toàn Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

BẢN THEO DÕI THỰC HIỆN SẢN LƯỢNG ĐIỆN NĂM 2018

Ngày tháng

Nậm Má

Bắc Bình

Khe Bố

 

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Ghi chú

1/10/2018

50.017

118.476

2.309.920

 

2/10/2018

46.937

184.623

2.354.100

 

3/10/2018

45.367

170.815

1.588.200

 

4/10/2018

51.235

115.046

2.034.200

 

5/10/2018

49.435

53.500

1.908.300

 

6/10/2018

45.101

99.200

1.896.700

 

7/10/2018

51.271

49.500

1.467.200

 

8/10/2018

49.428

65.700

1.485.600

 

9/10/2018

48.031

94.232

2.007.100

 

10/10/2018

47.563

360.246

1.675.600

 

11/10/2018

47.642

193.514

1.634.500

 

12/10/2018

47.275

113.961

1.550.800

 

13/10/2018

46.591

128.256

1.269.000

 

14/10/2018

46.728

65.586

835.600

 

15/10/2018

46.627

125.294

863.200

 

16/10/2018

47.563

137.886

1.320.600

 

17/10/2018

49.219

89.539

1.223.800

 

18/10/2018

49.119

108.868

1.170.800

 

19/10/2018

47.297

127.505

1.454.300

 

20/10/2018

-14.861.851

39.270

1.620.000

 

21/10/2018

14.949.094

80.921

827.700

 

22/10/2018

47.952

76.600

1.450.700

 

23/10/2018

50.616

71.410

1.310.700

 

24/10/2018

50.371

63.525

1.162.900

 

25/10/2018

50.242

106.194

1.242.300

 

26/10/2018

47.830

71.481

1.443.500

 

27/10/2018

50.616

50.774

1.655.200

 

28/10/2018

29.232

92.464

496.100

 

29/10/2018

59.018

108.321

1.536.700

 

30/10/2018

0

90.727

1.124.800

 

31/10/2018

28.512

50.552

1.389.956

 

Cả tháng

1.414.079

3.303.986

45.310.076

 

 

Xuất bản: 05/11/2018 11:12
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố