Previous
Next

Đại hội cổ đông

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin công bố thông tin:

 

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bao gồm: 1. Mẫu thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết. 2.Dự thảo biên bản ĐHĐCĐ năm 2024. 3.Du thao nghi quyet ĐHCĐ 2024.

 

Link: Tài liệu

TAGS:
Xuất bản: 25/04/2024 05:58
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố