Previous
Next

Công bố thông tin

Công bố thông tin về việc lùi thời gian thanh toán cổ tức năm 2018 bằng tiền

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin công bố thông tin về việc lùi ngày thanh toán cổ tức năm 2018 bằng tiền, cụ thể như sau:

Ngày thanh toán đã thông báo: 25/10/2019
Ngày thanh toán thay đổi: 31/12/2019

Mặc dù hoạt động và kết quả SXKD của Công ty vẫn đảm bảo, các khoản vốn đầu tư của cổ đông vẫn được sử dụng hiệu quả, lợi nhuận và cổ tức tăng dần qua các năm; tuy nhiên do các điều kiện khách quan, bất khả kháng, trong năm 2019 tình hình khí tượng, thủy văn gặp nhiều bất lợi, sản lượng điện thực hiện trong 9 tháng đầu năm của Công ty sụt giảm 61 triệu kwh so với kế hoạch, do đó Công ty gặp nhiều khó khăn trong công tác tài chính và cân đối dòng tiền.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền chủ động cho Hội đồng quản trị Công ty cân đối dòng tiền, lựa chọn thời điểm thích hợp để thanh toán chi trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông, đảm bảo các tháng trong năm 2019 không bị mất cân đối tài chính và vẫn duy trì được hoạt động SXKD.

Ngày 03/10/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 1002/NQ-VNPD-HĐQT, trong đó có nội dung thống nhất gia hạn thời điểm chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền của Công ty đến ngày 31/12/2019 để đảm bảo cân đối dòng tiền của Công ty.

 

Xin xem thêm nội dung CBTT tại đây: https://cutt.ly/CeifeiY

Xuất bản: 08/10/2019 03:35
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố