Previous
Next

Công bố thông tin

Thông báo chốt danh sách cổ đông của VNPD để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách cổ đông của VNPD để

tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022         Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 530/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 28/4/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 239/NQ-VNPD-HĐQT ngày 02/3/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

 1. Lý do và mục đích chốt danh sách cổ đông: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
 2. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2022.
 3. Thời gian tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau.
 4. Tỷ lệ thực hiện:

  Cổ phiếu phổ thông: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)

 5. Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam - Tầng 2 - CT2, 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
 6. Nội dung và tài liệu họp:
 • Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Công ty;
 • Báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả thực hiện chiến lược kinh doanh giai đoạn 2017 - 2021; Định hướng, chiến lược kinh doanh giai đoạn 2022 - 2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.
 • Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
 • Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2021 và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
 • Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
 • Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 • Tờ trình phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022;
 • Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
 • Tờ trình miễn nhiệm, bổ nhiệm TV.HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2022-2026);
 • Tờ trình miễn nhiệm, bổ nhiệm TV.BKS Công ty nhiệm kỳ (2022-2026);
 • Các nội dung liên quan khác (nếu có).

Thông báo mời họp cùng nội dung chương trình họp cụ thể sẽ được Công ty cập nhật và gửi cho Cổ đông theo quy định của pháp luật. Xin xem thêm thông tin tại địa chỉ trang thông tin điện tử của Công ty: www.vnpd.com.vn

Trân trọng thông báo./.

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Tùng

Đã ký

Link tải Thông báo

 

TAGS:
Xuất bản: 02/03/2022 04:24
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Khởi công Khe Bố

 • Nhà máy Nậm Ná

 • Nhà máy Bắc Bình

 • Nhà máy Khe Bố

 • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

 • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

 • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

 • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố