Previous
Next

Công bố thông tin

CBTT: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi Quý cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam,

Công ty xin công bố Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

Xin xem chi tiết tại đây

Xuất bản: 05/05/2021 11:50
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố