Previous
Next

Công bố thông tin

Quyết định miễn nhiệm ông Nguyễn Hữu Thái Hoàng

Ngày 17 tháng 5 năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quyết định số 641/QĐ-VNPD-HĐQT vê việc miễn nhiệm ông Nguyễn Hữu Thái Hoàng, Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị Công ty,Công ty xin gửi kèm Bản công bố thông tin và Quyết định. Xin xem tài liệu tại đây:

Quyết định miễn nhiệm ông Hoàng

Trân trọng./.

 

Xuất bản: 17/05/2021 04:54
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố