Previous
Next

Công bố thông tin

CBTT: Miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát - Kèm bản cung cấp thông tin và DS người có liên quan

Ngày 24/4/2021, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, ĐHĐCĐ Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam đã miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát.

 

Công ty xin công bố về bản cung cấp thông tin và danh sách người nội bộ.

Cụ thể xin xem tại đây

Xuất bản: 24/04/2021 04:59
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố