Previous
Next

Công bố thông tin

CBTT: Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty; Ban hành thay thế Quy chế nội bộ về quản trị; Ban hành mới Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam xin công bố thông tin về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị; Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Cụ thể, xin xem file đính kèm.

- Điều lệ Công ty

-Quy chế nội bộ về quản trị

- Quy chế hoạt động của HĐQT

Xuất bản: 28/04/2021 10:38
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố